Πρόεδρος Ι. Ν. Μπολέτης

Αντιπρόεδρος

Γ. Κατσάνος
Γεν. Γραμματέας Μ. Κουκουλάκη
Ταμίας Β. Βουγάς
Μέλη Ι. Γουλής
  Ε. Μουλούδη
  Ι. Μπόκος
  Ε. Ντουνούση
  Α. Φυλάκτου